تبلیغات
Evanescence - Missing .mp3
Found at bee mp3 search engine
Anathema - Parisienne Moonlight .mp3
Found at bee mp3 search engine
Forgotten - In The Name Of Metallica


Forgotten

حتما آهنگ رو اجرا کنید که بدون آهنگ لطفی ندارد(برو پایین...)

Lay beside me, tell me what they've done

در کنار من دراز بکش و بگو آنها چه کرده اند

Speak the words I wanna hear, to make my demons run

حرفهایی بزن که دوست دارم بشنوم تا شیاطینم را فراری دهم

The door is locked now, but it's open if you're true

اکنون قفل بر در زده اند اما اگر صداقت داشته باشی برایت گشوده می شود

If you can understand the me, than I can understand the you

اگر می توانی بفهم مرا تا اینکه من بتوانم درک کنم تو را

Lay beside me, under wicked sky

در کنار من دراز بکش در زیر آسمان سحر انگیز

Through black of day, dark of night, we share this pair of lives

سیاهی روز .تاریکی شب .ما در این نقیصه شریکیم

The door cracks open, but there's no sun shining through

در نیمه باز می شود. اما نور خورشید از بین آن نمی تابد

Black heart scarring darker still, but there's no sun shining through

قلبهای سیاه هنوز بر تاریکیها جراحت وارد می کنند اما نور خورشید از بین آن نمی تابد

No, there's no sun shining through

نه نور خورشید از بین آن نمی تابد

No, there's no sun shining

نه نور آفتابی نیست

What I've felt, what I've known

من چه حس کرده ام؟ من چه فهمیده ام؟

Turn the pages, turn the stone

صفحات را ورق بزنید. سنگ را به گردش در آورید

Behind the door, should I open it for you

آن سوی در. آیا در را بر تو بگشایم؟

What I've felt, what I've known

من چه حس کرده ام؟ من چه فهمیده ام؟

Sick and tired, I stand alone

بیمار و نحیف. تنها ایستاده ام

Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you

آیا می توانی آنجا باشی؟ زیرا من تنها کسی هستم که در انتظار تو هستم

Or are you unforgiven too?

یا اینکه تو هم نابخشوده هستی؟

Come lay beside me, this won't hurt I swear

بیا در کنار من دراز بکش. قسم می خورم که به تو آسیبی نخواهم رساند

She loves me not, she loves me still, but she'll never love again

او مرا دوست ندارد. او هنوز مرا دوست دارد. اما دیگر او هرگز دوست نخواهد داشت

She lay beside me, but she'll be there when I'm gone

او در کنار من دراز کشید. اما هرگاه من بروم او آنجا خواهد بود

Black heart scarring darker still, yes she'll be there when I'm gone

قلبهای سیاه هنوز بر تاریکیها جراحت وارد می کنند. آری هرگاه من بروم او آنجا خواهد بود

Yes, she'll be there when I'm gone

آری هرگاه من بروم او آنجا خواهد بود

Dead sure she'll be there

مطمئن مطمئنم که او آنجا خواهد بود

What I've felt, what I've known

من چه حس کرده ام؟ من چه فهمیده ام؟

Turn the pages, turn the stone

صفحات را ورق بزنید. سنگ را به گردش در آورید

Behind the door, should I open it for you

آن سوی در. آیا در را بر تو بگشایم؟

What I've felt, what I've known

من چه حس کرده ام؟ من چه فهمیده ام؟

Sick and tired, I stand alone

بیمار و نحیف. تنها ایستاده ام

Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you

آیا می توانی آنجا باشی؟ زیرا من تنها کسی هستم که در انتظار تو هستم

Or are you unforgiven too?

یا اینکه تو هم نابخشوده هستی؟

Lay beside me, tell me what I've done

در کنار من دراز بکش و بگو من چه کرده ام؟

The door is closed, so are your eyes

در بسته است. چشمان تو هم بسته اند

But now I see the sun, now I see the sun

ولی حالا من آفتاب را می بینم. حالا من آفتاب را می بینم

Yes now I see it

آری حالا من آن را می بینم

What I've felt, what I've known

من چه حس کرده ام؟ من چه فهمیده ام؟

Turn the pages, turn the stone

صفحات را ورق بزنید. سنگ را به گردش در آورید

Behind the door, should I open it for you

آن سوی در. آیا در را بر تو بگشایم؟

What I've felt, what I've known

من چه حس کرده ام؟ من چه فهمیده ام؟

So sick and tired, I stand alone

بیمار و نحیف. تنها ایستاده ام

Could you be there, 'cause I'm the one who waits,

آیا می توانی آنجا باشی؟ زیرا من تنها کسی هستم که منتظرم

The one who waits for you

تنها کسی هستم که در انتظار تو هستم

Oh what I've felt, what I've known

آه من چه حس کرده ام؟ من چه فهمیده ام؟

Turn the pages, turn the stone

صفحات را ورق بزنید. سنگ را به گردش در آورید

Behind the door, should I open it for you (So I dub thee unforgiven)

آن سوی در. آیا در را بر تو بگشایم؟

Oh, what I've felt

آه من چه حس کرده ام؟

Oh, what I've known

آه من چه فهمیده ام؟

I take this key (never free)

من کلید را بر می دارم

And I bury it (never me) in you

و تو را مدفون می کنم

Because you're unforgiven too

برای اینکه تو هم نابخشوده هستی

Never free

آزادی هرگز

Never me

برای من هرگز

'Cause you're unforgiven too

زیرا تو هم نابخشوده هستی

Oh

آه

 


:قالبساز: :بهاربیست:

Joe Satriani - The Forgotten .mp3
Found at bee mp3 search engine